Shoji Seki

Profile

Honbu dojo shihan 7th dan

Video

Aikido Seki Shihan

No comments: